กลับหน้าแรกของคอร์ส

# SQL vs NoSQL Exercises

# แบบฝึกหัด

# ล๊อกอินไปยัง DB server

 • ดาวน์โหลด private key สำหรับใช้ในการ authen กับ DB server ได้ ที่นี่

 • เปิดโปรแกรม putty โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 • ไปที่ Connection >> Auth แล้วกด browse เพื่อระบุ private key สำหรับ authentication โดยเลือก private key ที่เพิ่งดาวน์โหลดจากขั้นตอนก่อนหน้า

Putty Auth

 • ไปที่ session แล้ว is457@is457.mentor2code.com ลงในช่อง Host Name จากนั้นกด Open

Putty session

 • เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย จะสามาถล๊อกอินเข้าสู้ DB server ได้

Putty IS457

# เชื่อมต่อ Database ทั้ง SQL และ NoSQL

เชื่อมต่อ MariaDB โดยใช้คำสั่ง mysql

mysql -u root -p -h 127.0.0.1
1

ใส่รหัสผ่าน

Enter password:
1

หากเชื่อมต่อ MariaDB และล๊อกอินสำเร็จจะได้ผลดังภาพด้านล่าง

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 55
Server version: 10.4.7-MariaDB-1:10.4.7+maria~bionic mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เชื่อมต่อ MongoDB โดยใช้คำสั่ง mongo

mongo -u root -p --authenticationDatabase admin
1

ใส่รหัสผ่าน

MongoDB shell version v3.6.3
Enter password:
1
2

หากเชื่อมต่อ MongoDB และล๊อกอินสำเร็จจะได้ผลดังภาพด้านล่าง

connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017
MongoDB server version: 4.2.0
>
1
2
3

# สร้างฐานข้อมูล

 • SQL

สร้าง database ที่จะใช้งาน

CREATE DATABASE mydb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE mydb;
1
2
3
 • NoSQL

ไม่ต้องใช้คำสั่ง create เนื่องจาก MongoDB จะสร้าง database ให้โดยอัตโนมัติ

use mydb
1

# ทดลอง CRUD operation

 • เปรียบเทียบ SQL และ NoSQL

SQLvsNoSQL

 • NoSQL

MongoDB CRUD Operations

 • SQL

SQL Statements & Structure

# Web UI สำหรับเข้าถึง SQL และ NOSQL

SQL - MariaDB https://is457sql.mentor2code.com/

NoSQL - MongoDB https://is457nosql.mentor2code.com/