กลับหน้าแรกของคอร์ส

# การประยุกต์ใช้งาน components ต่าง ๆ ที่ถูกแบ่งปันบน GitHub

นอกจาก components ที่เราสร้างขึ้นเองจากบทเรียนก่อนหน้านี้แล้ว เรายังสามารถที่จะนำ components ที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักพัฒนาคนอื่นๆ ที่แบ่งปันกันบน GitHub มาใช้กับ Web Application ที่เราสร้างขึ้นได้เช่นกัน

# แบบฝึกหัด

# 1. Catch up การบ้าน week 12

 • เพิ่ม message ที่หน้า login หาก user ถูก redirect กลับมายังหน้า login เพราะไม่เคย login มาก่อน
  • ใช้ event-bus
  • ใช้ vuex
 • Follow up โปรเจ็คเดี่ยว
 • Initial โปรเจ็คกลุ่ม

# 2. Explore vuejs/awesome-vue

 • สำรวจ A curated list of awesome things related to Vue.js เพื่อหาไอเดียในการนำมาใช้พัฒนา Web Application
 • เลือก list ที่สนใจจาก awesome-vue มาคนละ 5 อย่าง

# 3. Initial โปรเจ็คกลุ่ม

 • ประกอบร่างหน้า registration จาก wk07 ที่ใส่ vuelidate แล้ว
 • รวมกับ login page จาก wk08 ที่มีทั้ง event-bus และ vuex
 • ทำ components ของ Vue Thailand Address มาใช้งาน
 • โหวตเลือกสิ่งที่สนใจจาก awesome-vue เพื่อที่จะนำมาใช้เพิ่มเติมในโปรเจ็คกลุ่ม

# 4. ส่งงาน

 • Push งานเดี่ยวขึ้นบน GitHub ตาม repository ของแต่ละคน โดยใส่ commit msg ว่า "Week 13 - Progress"
 • Push งานกลุ่มขึ้นบน GitHub repository ของกลุ่ม โดยใส่ commit msg ว่า "Week 13 - Progress"

# เอกสารอ้างอิง