กลับหน้าแรกของคอร์ส

# การทำ Authentication

เมื่อสร้าง components ประกอบเป็น pages เพื่อใช้งานตามฟังก์ชั่นต่าง ๆ เช่น ฟอร์ม และการทำ input validation ขั้นตอนถัดมา คือ การทำ authentication เพื่อเป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้งานในกรณีที่ web application ที่ถูกสร้างขึ้นนั้นมีความจำเป็นที่ต้องจำกัดการเข้าถึงเฉพาะกับผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือระบุตัวตนได้เท่านั้น โดยในการทำ authentication นั้นสามารถทำได้หลายวิธี โดยในบทเรียนนี้จะใช้ Firebase Auth ซึ่งเป็นบริการของ Google Cloud Platform โดยที่เราไม่ต้องมี backend service ของตัวเอง

 • Catch up การบ้าน week 11
  • แก้ไข wk07-xxx โดยใส่ vuelidate เพื่อตรวจสอบการกรอกข้อมูลในเบื้องต้น
  • เฉลย wk09-xxx ดึงข้อมูลจาก reddit มาแสดงผล
 • ปรับแต่ง wk08-xxx ให้สามารถ login ได้ ซึ่งบทเรียนนี้จะทำการนำ Firebase Auth มาใช้งานเป็น authentication service
  • ติดตั้ง firebase เพื่อใช้สำหรับการทำ authentication
  • สร้างหน้า Login สำหรับรับข้อมูล username และ password และตั้งค่า vuelidate ในหน้า Login เพื่อตรวจสอบ input จาก user

# แบบฝึกหัด

# 1. Catch up การบ้าน week 11

 • แก้ไข wk07-xxx โดยใส่ vuelidate เพื่อตรวจสอบการกรอกข้อมูลในเบื้องต้น
 • เฉลย wk09-xxx ดึงข้อมูลจาก reddit มาแสดงผล

# 2. ปรับแต่ง wk08-xxx ให้สามารถ login ได้

 • ติดตั้ง firebase ลงในโปรเจ็ค wk08-xxx ดังภาพ
yarn add firebase
1
 • สร้าง firebase.js ในโฟล์เดอร์ src/plugins โดยมีเนื้อหาดังภาพ
  • import firebase ดังบรรทัดแรก
  • สร้างตัวแปร firebaseConfig ดังบรรทัดที่ 3 (สำหรับ API key ให้ดูใน google class)
  • Initial firebaseApp ดังบรรทัดที่ 14


 


 


import firebase from "firebase/app";

const firebaseConfig = {
  apiKey: "ใส่ apiKey",
  authDomain: "mentor2code.firebaseapp.com",
  databaseURL: "https://mentor2code.firebaseio.com",
  projectId: "mentor2code",
  storageBucket: "",
  messagingSenderId: "",
  appId: "",
  measurementId: "",
 };

firebase.initializeApp(firebaseConfig);

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • แก้ไขไฟล์ main.js โดย import firebase plugins ดังบรรทัดที่ 3


 

import "./plugins/buefy-vue";
import "./plugins/vuelidate";
import "./plugins/firebase";

Vue.config.productionTip = false;

new Vue({
 render: h => h(App),
 store,
 router,
}).$mount("#app");
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 • แก้ไขไฟล์ LoginPage.vue โดยให้ import firebase ดังภาพ
  • ใส่ตัวแปร loginResult เพิ่มใน data ฟังก์ชั่นดังบรรทัดที่ 26
  • แสดงผลตัวแปร loginResult ดังบรรทัดที่ 10
  • import firebase เพื่อใช้งาน ดังบรรทัดที่ 17-18

 


 
  

<template>
 <div>
  ....
  <p>Dirty : {{ $v.form.$dirty }}</p>
  <p>Invalid : {{ $v.form.$invalid }}</p>
  <p>Require username: {{ $v.form.username.required }}</p>
  <p>User name must be email: {{ $v.form.username.email }}</p>
  <p>Require password: {{ $v.form.password.required }}</p>
  <p>Password must be longer than 4: {{ $v.form.password.minLength }}</p>
  <p>Login result : {{ this.loginResult }}</p>
 </div>
</template>
<script>
import NavBar from "./NavBar.vue";

import { required, minLength, email } from "vuelidate/lib/validators";
import firebase from "firebase/app";
import "firebase/auth";
...
 data() {
  return {
   form: {
    username: "",
    password: ""
   },
   loginResult: {}
  };
...
</script>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 • แก้ไข touch method เพื่อเพิ่มขั้นตอนการ login ผ่าน firebase
  • เพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบว่า หาก validate form แล้ว invalid ให้ไม่ดำเนินการต่อ (ดูบรรทัดที่ 7)
  • เรียกใช้งาน firebase.auth() เพื่อ login ด้วย email และ password (ดูบรรทัดที่ 11)
  • หาก login สำเร็จให้ route ไปหน้า /ex03 (ดูบรรทัดที่ 14)


 
 
 

 


 

<script>
 ...
 methods: {
  touch() {
   this.$v.form.$touch();

   if (this.$v.form.$invalid){
    return;
   }

   firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(this.form.username, this.form.password)
    .then(data => {
     this.loginResult = data.user;
     this.$router.push("/ex03");
    })
    .catch(error => {
     this.loginResult = error;
    });
  },
 ...
 }
</script>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 • แก้ไข reset method เพื่อเพิ่มขั้นตอนการ logout ผ่าน firebase
  • เรียกใช้งาน firebase.auth() เพื่อ login (ดูบรรทัดที่ 7)


 


<script>
 methods: {
  ...
  reset() {
   this.$v.form.$reset();

   firebase.auth().signOut()
    .then(data => {
     this.loginResult = data;
    })
    .catch(error => {
     this.loginResult = error;
    });
  }
 }
</script>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 • เราสามารถจำกัดการเข้าถึง components ต่าง ๆ หาก user ยังไม่ได้ทำการ login ผ่าน vue-router ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • แก้ไขไฟล์ index.js ในโฟล์เดอร์ src/router
  • เพิ่มการ import firebase ดังบรรทัดที่ 4-5
  • เพิ่ม router.beforeEach เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าในการเข้าถึงในแต่ละ route นั้น user ได้ทำการ login แล้วหรือยัง หาก user ยังไม่ได้ login ให้ route กลับไปยังหน้า login ทุกครั้ง 
 

 

 
 
 


import Vue from "vue";
import VueRouter from "vue-router";

import firebase from "firebase/app";
import "firebase/auth";
...
export const router = new VueRouter({
 routes: routeList,
});

router.beforeEach((to, from, next) => {
 firebase.auth().onAuthStateChanged(function(user) {
  if (!user) {
   next("/");
  }
 });

 next();
});

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

# 3. ทบทวน

 • สร้างหน้า registration จาก wk07 ที่ใส่ vuelidate แล้ว
 • เพิ่ม message ที่หน้า login หาก user ถูก redirect กลับมายังหน้า login เพราะไม่เคย login มาก่อน
  • ใช้ event-bus
  • ใช้ vuex
 • Review โปรเจ็คเดี่ยว
 • Initial โปรเจ็คกลุ่ม

# 4. ส่งงาน

 • Push งานขึ้นบน GitHub ตาม repository ของแต่ละคน โดยใส่ commit msg ว่า "Week 12 - Homework"

# เอกสารอ้างอิง