กลับหน้าแรกของคอร์ส

# การจัดการ Form Input และ Validation

ในการสร้าง component ที่เป็น form input เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้ เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลต่อยัง Backend Service ต่าง ๆ นั้น จำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลในฟอร์มเบื้องต้นก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จำเป็นนั้น ถูกกรอกมาอย่างครบถ้วนในฟอร์ม

 • Catch up การบ้าน week 10
 • ปรับแต่ง wk08-xxx ซึ่งบทเรียนนี้จะทำการสร้าง form input และใช้ vuelidate ในการทำ validation
  • ติดตั้ง vuelidate เพื่อใช้สำหรับการทำ form input validation
  • สร้างหน้า Login สำหรับรับข้อมูล username และ password และตั้งค่า vuelidate ในหน้า Login เพื่อตรวจสอบ input จาก user

# แบบฝึกหัด

# 1. Catch up การบ้าน week 10

ไม่มี

# 2. ติดตั้ง vuelidate เพื่อใช้สำหรับการทำ form input validation

Vuelidate เป็น model-based validation สำหรับ Vue.js ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการทำ form input validation ได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ติดตั้ง vuelidate ผ่าน yarn
yarn add vuelidate
1
 • สร้างไฟล์ vuelidate.js ในโฟล์เดอร์ src/plugins โดยมีข้อมูลดังภาพ (สังเกตได้ว่า เป็นเพียงการ import และเรียก Vue.use() เพื่อให้ Vue instance รู้จัก) 


import Vue from "vue";
import Vuelidate from "vuelidate";

Vue.use(Vuelidate);

1
2
3
4
5
 • แก้ไขไฟล์ main.js เพื่อ import ไฟล์ vuelidate.js ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่แล้ว (บรรทัดที่ 8) จากนั้นเราก็สามารถที่จะเรียกใช้งาน vuelidate ได้ในทุก components 


import Vue from "vue";
import App from "./App.vue";

import { store } from "./store";
import { router } from "./router";

import "./plugins/buefy-vue";
import "./plugins/vuelidate";

Vue.config.productionTip = false;

new Vue({
 render: h => h(App),
 store,
 router,
}).$mount("#app");

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

# 3. สร้างหน้า Login สำหรับรับข้อมูล username และ password และตั้งค่า vuelidate ในหน้า Login เพื่อตรวจสอบ input จาก user

ในขั้นตอนนี้จะทำการสร้าง vue component สำหรับใช้เป็น Login page และจะใช้ vuelidate ในการตรวจสอบค่า input ว่าถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • สร้างไฟล์ LoginPage.vue ในโฟล์เดอร์ components ดังภาพด้านล่าง
  • LoginPage component ประกอบไปด้วย NavBar component (บรรทัดที่ 3)
  • ส่วนของ input form ที่มีช่องให้ใส่ username, password และปุ่ม submit กับ reset (บรรทัดที่ 4-27)
  • สำหรับบรรทัดที่ 28-33 จะเอาไว้แสดง runtime variables ของ vuelidate เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
  • ในการตั้งค่าใช้งาน vuelidate นั้นจะต้องทำการ import validators ที่ต้องการจะใช้ก่อน ตัวอย่างนี้ใช้ required และ between (บรรทัดที่ 39)
  • จากนั้นสร้าง validations attribute ให้ component (บรรทัดที่ 53) ซึ่งได้สร้าง object ชื่อ form ที่มีฟิลด์ username กับ password โดย assign required กับ between validators เพื่อกำหนดว่าสองฟิลด์นี้จำเป็นต้องกรอก และมีจำนวนตัวอักษรตามที่กำหนด (บรรทัดที่ 56 และ 60)
  • สร้าง method touch() เพื่อบอก vuelidate ว่า form ถูกใส่ข้อมูลผ่าน $touch() (ดูบรรทัดที่ 66)
  • สร้าง method reset() เพื่อบอก vuelidate ให้ reset การ validate ทั้งหมด (ดูบรรทัดที่ 69)
  • ในการกำหนดให้ vuelidate ทำงานจะต้องตั้งค่าตัวแปรทั้งที่ form, data function และ validations attribute ให้ตรงกัน ซึ่งในที่นี้คือ form : {username: "", password: ""}
   • ใน input form ให้กำหนดที่ v-model
   • ใน data function ให้ return {} ให้ตรงกัน
   • ใน validations attribute สามารถกำหนด validators ให้แต่ละฟิลด์ได้ เช่น username: {required, minLength: minLength(8)}
  • ในขั้นถัดมา จะต้องทำการแสดงผลการ validate เพื่อให้ user ทราบว่าข้อมูลที่กรอกมานั้นไม่ตรงตามค่าที่กำหนดใดบ้าง
   • ตัวอย่างนี้ใช้ <b-message></b-message> ในการแสดงผล
   • ตัวแปร runtime ของ vuelidate ที่ใช้ในเบื้องต้นคือ $v.form.$dirty กับ $v.form.$invalid เพื่อเช็คว่า form ถูกกรอกข้อมูลหรือยังและข้อมูลนั้นผ่าน validation rules หรือไม่ จากนั้นจึงใช้ v-if มาช่วยในการแสดง message (ดูบรรทัดที่ 10)
   • นอกจากนี้สามารถใช้ $v.form.username.required เพื่อเช็คว่าข้อมูลที่ได้ถูกกรอกแล้วหรือไม่
   • ต่อด้วย $v.form.username.minLength เพื่อเช็คว่าความยาวขั้นต่ำของ input ว่าตรงหรือไม่
   • จากนั้นให้แสดงผลแจ้ง user ด้วย v-if ดังตัวอย่างในบรรทัดที่ 11, 16, 17 และ 21
   • สามารถเช็ค runtime variable ของ vuelidate จากบรรทัดที่ 28-33 ผ่านหน้า LoginPage


  

 


 
 


 
 
 


 <template>
 <div class="card-content">
  <nav-bar></nav-bar>
  <b-field label="Username" expanded>
   <b-input v-model="form.username" maxlength="30" expanded></b-input>
  </b-field>
  <b-field label="Password" expanded>
   <b-input type="password" v-model="form.password" maxlength="16" password-reveal></b-input>
  </b-field>
  <b-field v-if="$v.form.$dirty && $v.form.$invalid">
   <b-message type="is-danger" has-icon v-if="!$v.form.username.required">กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้</b-message>
   <b-message
    type="is-danger"
    has-icon
    v-if="!$v.form.username.minLength"
   >ชื่อผู้ใช้ต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร</b-message>
   <b-message type="is-danger" has-icon v-if="!$v.form.password.required">กรุณาใส่รหัสผ่าน</b-message>
   <b-message
    type="is-danger"
    has-icon
    v-if="!$v.form.password.minLength"
   >รหัสผ่านต้องไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร</b-message>
  </b-field>
  <b-field class="buttons" grouped>
   <b-button type="is-primary" @click="touch">Login</b-button>
   <b-button type="is-primary" @click="reset">Reset</b-button>
  </b-field>
  <p>Dirty : {{ $v.form.$dirty }}</p>
  <p>Invalid : {{ $v.form.$invalid }}</p>
  <p>Require username: {{ $v.form.username.required }}</p>
  <p>User name minLength 8: {{ $v.form.username.minLength }}</p>
  <p>Require password: {{ $v.form.password.required }}</p>
  <p>Password minLength 4: {{ $v.form.password.minLength }}</p>
 </div>
</template>
<script>
import NavBar from "./NavBar.vue";

import { required, between } from "vuelidate/lib/validators";

export default {
 components: {
  NavBar
 },
 data() {
  return {
   form: {
    username: "",
    password: ""
   }
  };
 },
 validations: {
  form: {
   username: {
    required,
    minLength: minLength(8)
   },
   password: {
    required,
    minLength: minLength(4)
   }
  }
 },
 methods: {
  touch() {
   this.$v.form.$touch();
  },
  reset() {
   this.$v.form.$reset();
  }
 }
};
</script>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
 • แก้ไขไฟล์ src/route/index.js เพื่อเพิ่ม LoginPage.vue ไว้เป็นหน้า Home


 


 


import Vue from "vue";
import VueRouter from "vue-router";

import Ex01Page from "../components/ex01/Ex01Page.vue";
import Ex02Page from "../components/ex02/Ex02Page.vue";
import Ex03Page from "../components/ex03/Ex03Page.vue";
import LoginPage from "../components/LoginPage.vue";

Vue.use(VueRouter);

const routeList = [
 {
  path: "/",
  component: LoginPage,
 },
 ...
];
...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

# 4. ทบทวน

 • ทดลองใส่ validators อื่น ๆ เพิ่ม Builtin validators
 • แก้ไข wk07-xxx โดยใส่ vuelidate เพื่อตรวจสอบการกรอกข้อมูลในเบื้องต้น

# 5. ส่งงาน

 • Push งานขึ้นบน GitHub ตาม repository ของแต่ละคน โดยใส่ commit msg ว่า "Week 11 - Homework"

# เอกสารอ้างอิง

# Trouble Shooting

 • วิธีแก้ปัญหากรณี Buefy ไม่แสดง icon ให้แทรกบรรทัดด้านล่าง ไว้ในไฟล์ public/index.html ระหว่าง tag <head></head>
 


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
 ...
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.materialdesignicons.com/2.5.94/css/materialdesignicons.min.css">
 ...
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10