กลับหน้าแรกของคอร์ส

# การเชื่อมต่อกับ Backend Service ต่าง ๆ ผ่าน Axios

หลังจากที่ได้เรียนรู้การจัดการ data ระหว่าง components รวมไปถึงการใช้ Vuex ในการจัดการ state ในขั้นตอนถัดมา คือ การรับส่งข้อมูลระหว่าง Web Application กับ Back Services หรือเป็นการนำ state ของ Web Application ไปเก็บไว้ยัง Backend Service เพื่อให้ผู้ใช้อื่น ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ โดยผ่าน Axios ซึ่งเป็น Rest API/HTTP client library

 • Catch up การบ้าน week 8
  • ทำให้ components ที่ส่งใน week 7 support v-model ทั้งหมด
  • เพิ่ม deletePerson ใน vuex และทำให้ component - ListPeople.vue สามารถลบ person ได้
 • สร้าง fake backend service โดยใช้ json server
 • ปรับแต่ง vuex ให้สามารถดึง, เพิ่ม และลบ people ได้่ผ่าน Axios get, post และ delete
 • ใช้ Axios ดึงข้อมูลจาก Reddit และสร้าง Vue Components เพื่อแสดงผล

# แบบฝึกหัด

# 1. Catch up การบ้าน week 8

 • เพิ่ม deletePerson ใน vuex และทำให้ component - ListPeople.vue สามารถลบ person ได้
 • แก้ไฟล์ ListPeople.vue
  • บรรทัด 4 เพิ่ม event @dbClick เพื่อให้เรียกฟังก์ชั่น deletePerson ทุกครั้งที่มีการดับเบิ้ลคลิก
  • บรรทัดที่ 29-31 เพิ่มฟังก์ชั่น deletePerson ใน methods โดยให้ dispatch ไปยัง "people/deletePerson" action  
 
 
 
<template>
 <div class="card-content">
  <b-field label="แสดงรายชื่อทั้งหมด" v-if="people.length">
   <b-table @dblclick="deletePerson" :data="people" :columns="columns"
    :selected.sync="selected"
    focusable></b-table>
  </b-field>
 </div>
</template>
<script>
import { mapState } from "vuex";

export default {
 data() {
  return {
   selected: {},
   columns: [
    { field: "title", label: "คำนำหน้า" },
    { field: "firstName", label: "ชื่อ" },
    { field: "lastName", label: "นามสกุล" },
    { field: "isActive", label: "Active" }
   ]
  };
 },
 computed: {
  ...mapState("people", ["people"])
 },
 methods: {
  deletePerson() {
   this.$store.dispatch("people/deletePerson", this.selected );
  }
 }
};
</script>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 • แก้ไฟล์ actions.js ให้รองรับ deletePerson action และ commit state ดังบรรทัดที่ 8-10 
 
 export const actions = {
 getPeople(context) {
  context.commit("setPeople", null);
 },
 addPerson(context, person){
  context.commit("addPerson", person);
 },
 deletePerson(context, person){
  context.commit("deletePerson", person);
 }
};

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 • แก้ไฟล์ mutations.js โดยเพิ่มฟังก์ชั่น deletePerson ที่เรียกใช้ findIndex และ splice ฟังก์ชั่นของ Array เพื่อลบ person ออกจาก state ดังบรรทัดที่ 12-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


import Vue from "vue";

export const mutations = {
 setPeople(state, people) {
   Vue.set(state, "people", people);
 },
 addPerson(state, person) {
  let people = state.people;
  people.push(person);
  Vue.set(state, "people", people);
 },
 deletePerson(state, person) {
  let people = state.people;
  people.splice(
   people.findIndex(
    item => {
     return item.title == person.title
      && item.firstName == person.firstName
      && item.lastName == person.lastName;
    }), 1);
  Vue.set(state, "people", people);
 }
};
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

# 2. สร้าง fake backend service โดยใช้ json server

โดยปกติ Backend Service นั้นจะถูกพัฒนาขึ้นโดย Backend Developer โดยมี Frameworks ต่าง ๆ ให้เลือกใช้แล้วแต่ความถนัด ไม่ว่าจะเป็น Express.js สำหรับคนถนัด JavaScript หรือ Nest.js สำหรับ TypeScript นอกจากนี้ยังมี Flask หรือ Django สำหรับคนที่ถนัด Python เป็นต้น

สำหรับ Frontend Developer ก็สามารถสร้าง fake backend server ได้อย่างง่าย ๆ โดยใช้ json server โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ติดตั้ง json server
yarn global add json-server
1
 • ติดตั้ง postman สำหรับใช้ทดสอบ json-server

 • สร้าง db.json ในโฟล์เดอร์ src/db โดยมีเนื้อหาดังภาพด้านล่าง

{
 "people": [
  {
   "id": 1,
   "title": "นาย",
   "firstName": "กกก",
   "lastName": "กกก",
   "isActive": true
  },
  {
   "id": 2,
   "title": "นางสาว",
   "firstName": "ขขข",
   "lastName": "ขขข",
   "isActive": true
  },
  ,
  {
   "id": 3,
   "title": "นาง",
   "firstName": "คคค",
   "lastName": "คคค",
   "isActive": true
  }
 ]
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 • run json server ผ่านคำสั่งดังภาพ (ให้แน่ใจว่า cd ไปยัง wk08-xxx ของแต่ละคนแล้ว)
json-server --watch src/db/db.json
1
 • ทดสอบ json server
  • เรียก URL - http://localhost:3030/people ผ่านเว็บบราวเซอร์
  • ทดสอบและทำความเข้าใจการเรียก backend ผ่าน Postman
   • เรียกข้อมูลผ่าน GET
   • เพิ่มข้อมูลผ่าน POST
   • ลบข้อมูลผ่าน DELETE

# 3. ปรับแต่ง vuex ให้สามารถดึง, เพิ่ม และลบ people ได้่ผ่าน Axios get, post และ delete

ในการปรับแต่ง Vuex ให้สามารถใช้งาน Axios ได้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ติดดั้ง Axios ดังภาพ
yarn add axios
1
 • แก้ไข้ actions.js เพื่อให้ทำการรับส่งข้อมูลกับ json server ก่อนที่จะแก้ไขข้อมูลใน state
  • บรรทัดที่ 1 และ 3 => ทำการ import axios และประกาศตัวแปรสำหรับเก็บ URL ของ json server
  • บรรทัดที่ 6 => แก้ไข getPeople ฟังก์ชั่นให้ดึงข้อมูลจาก json server ผ่าน axios.get
  • บรรทัดที่ 16 => แก้ไข addPerson ฟังก์ชั่นให้ทำการส่งข้อมูลไปเก็บยัง json server ผ่าน axios.post
  • บรรทัดที่ 22 => แก้ไข deletePerson ฟังก์ชั่นให้ทำการลบข้อมูลบน json server ผ่าน axios.delete
  • โดย axios นั้นเป็น JavaScript Promise Object ดังนั้นเมื่อทำการรับส่งข้อมูลผ่าน axios ไปยัง json server แล้ว ให้ call ฟังก์ชั่น then เพื่อ commit Vuex state เป็นลำดับถัดไป
import axios from "axios";

const backend_url = "http://localhost:3000/people";

export const actions = {
 getPeople(context) {
  axios.get(backend_url)
   .then(response => {
    let people = response.data;
    context.commit("setPeople", people);
   })
   .catch(() => {
    context.commit("setPeople", null);
   });
 },
 addPerson(context, person){
  axios.post(backend_url, person)
   .then(() => {
    context.commit("addPerson", person);
   });
 },
 deletePerson(context, person){
  axios.delete(backend_url + "/" + person.id)
   .then(() => {
    context.commit("deletePerson", person);
   });
 }
};

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 • แก้ไขไฟล์ PeopleList.vue โดยเพิ่ม created ฟังก์ชั่นเพื่อให้ดึงข้อมูล people จาก json server ทุกครั้งที่เปิดใช้งานครั้งแรก 
 
 
<script>
...
export default {
 created() {
  this.$store.dispatch("people/getPeople");
 },
 ...
}
</script>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • แก้ไขไฟล์ PersonForm.vue เพื่อให้สามารถ refresh ข้อมูลจาก json server ได้ โดยการเพิ่มปุ่ม refresh ดังบรรทัดที่ 6 และให้เรียกฟังก์ชั่น getPeople เมื่อมีการคลิก โดยที่ฟังก์ชั่น getPeople จะทำการ dispatch action ที่ชื่อ "people/getPeople" ดังบรรทัดที่ 23
 
  
 
 

<template>
 <div class="card-content">
 ...
  <b-field class="buttons" grouped>
    <b-button @click="savePerson" type="is-primary">Save</b-button>
    <b-button @click="getPeople" type="is-primary">Refresh</b-button>
  </b-field>
 </div>
</template>
<script>
export default {
 ...
 methods: {
  savePerson() {
   this.$store.dispatch("people/addPerson", {
    title: this.person.title,
    firstName: this.person.firstName,
    lastName: this.person.lastName,
    isActive: this.person.isActive
   });
  },
  getPeople() {
   this.$store.dispatch("people/getPeople");
  }
 }
};
</script>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 • ทดสอบ เพิ่ม และลบข้อมูลบน json server ผ่าน postman และกดปุ่ม refresh เพื่ออัพเดตข้อมูล

# 4. ใช้ Axios ดึงข้อมูลจาก Reddit และสร้าง Vue Components เพื่อแสดงผล

บางเว็บไซต์ เช่น reddit นั้นเปิด API ให้เราสามารถดึงข้อมูลได้ผ่าน Rest API แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ตัวโครงสร้างข้อมูลของแต่ละแหล่งนั้นมีควาหลากหลาย เช่น

 • เปิดหน้า reddit ของห้อง vuejs https://www.reddit.com/r/vuejs ผ่านบราวเซอร์
 • ทดลองเรียก json api ของ reddit ผ่าน URL - https://www.reddit.com/r/vuejs.json
 • ลองใช้ postman ดึงข้อมูล
 • สร้าง Vue project โดยสร้าง component สำหรับ List ข้อมูลใน reddit
  • ให้สร้าง vue project ขึ้นใหม่ ใน workspace เดิม โดยใช้ชื่อ wk09-name (เปลี่ยน name เป็นชื่อตัวเอง)
  • เลือกใช้ CSS Framework
  • ในกรณี reddit เนื่องจากมีข้อมูลหลายฟิลด์ที่ได้รับจาก API เราสามารถเลือกเฉพาะฟิลด์ที่เราต้องการเพื่อนำมาแสดงผลต่อ โดยใช้ Array.map() ดังภาพด้านล่าง
 Array.map(child => {
  return {
   thumbnail: child.data.thumbnail,
   title: child.data.title,
  };
 });
1
2
3
4
5
6

# 5. ส่งงาน

 • Push งานขึ้นบน GitHub ตาม repository ของแต่ละคน โดยใส่ commit msg ว่า "Week 9 - Homework"

# เอกสารอ้างอิง