กลับหน้าแรกของคอร์ส

# JavaScript Framework

Framework คือ โครงร่างของ application ซึ่งมีการจัดเตรียม function พื้นฐานไว้ให้นักพัฒนาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา application ไม่ว่าจะเป็น web, mobile โดย framework นั้นจะช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้เวลาในการพัฒนาในส่วนของ business logic หรือ business function โดยที่ไม่ต้องกังวลในส่วนของ non-function ต่าง ๆ เช่น การจัดการ network, การควบคุมการแสดงผลของ browser และ mobile

# แบบฝึกหัด

# 1. Vue Components => Data

Data เป็นองค์ประกอบหลักของ Vue components ซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บค่าตัวแปรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแสดงผลใน component นั้น ๆ ซึ่งหากข้อมูลใน Data ถูกเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นจาก user input หรือ JS ข้อมูลจะถูกอัพเดทไปยัง DOM ที่แสดงผลโดยอัตโนมัติ

 • ให้สร้าง vue project ขึ้นใหม่ ใน workspace เดิม โดยใช้ชื่อ wk05-name (เปลี่ยน name เป็นชื่อตัวเอง)
d:\
cd toolb\workspace
vue create wk05-is322
1
2
3
 • สร้างไฟล์ ButtonCounter.vue ในโฟล์เดอร์ src/components ดังด้านล่าง


 


 
 
 
 
 

<template>
 <div class="container">
  <button v-on:click="count++">You clicked me {{ count }} times.</button>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: 'ButtonCounter',
 data: function() {
  return {
   count: 0,
  }
 }
}
</script>
<style scoped>
</style>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 • แก้้ไฟล์ App.vue ในโฟล์เดอร์ src ในส่วนของ script โดย import ButtonCounter components ที่เพิ่งสร้าง และ export รวมไปกับ components ของ main app ดังด้านล่าง

 
 
<script>
import ButtonCounter from './components/ButtonCounter.vue'

export default {
 name: 'app',
 components: {
  ButtonCounter
 }
}
</script>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • จากนั้นเราสามารถเรียกใช้ ButtonCounter component ได้โดยการใส่ HTML tag ที่เป็นชื่อเดียวกับ component ในส่วนของ template ดังด้านล่าง (ไฟล์ App.vue)
<template>
 <div id="app">
  <ButtonCounter></ButtonCounter>
 </div>
</template>
1
2
3
4
5
 • เราสามารถที่จะเรียกใช้ components ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง (reuse) ได้โดยการเพิ่มจำนวน HTML tag
<template>
 <div id="app">
  <ButtonCounter></ButtonCounter>
  <ButtonCounter></ButtonCounter>
  <ButtonCounter></ButtonCounter>
 </div>
</template>
1
2
3
4
5
6
7
 • เราสามารถเรียกใช้ component แบบ Sentence style แบบก่อนหน้า หรือแบบ hyphen style ดังด้านล่าง
<template>
 <div id="app">
  <button-counter></button-counter>
  <button-counter></button-counter>
  <button-counter></button-counter>
 </div>
</template>
1
2
3
4
5
6
7

# 2. Vue Components => Properties

Components ต่าง ๆ ที่เราสร้างขึ้นนั้นสามารถรับข้อมูลจาก components ที่อยู่เหนือกว่าได้โดยการส่งข้อมูลผ่าน properties ดังตัวอย่าง

<blog-post title="My journey with Vue"></blog-post>
<blog-post title="Blogging with Vue"></blog-post>
<blog-post title="Why Vue is so fun"></blog-post>
1
2
3
 • สร้างไฟล์ BlogPost.vue ในโฟล์เดอร์ src/components ดังด้านล่าง


 


 

<template>
 <div class="container">
  <h3>{{ title }}</h3>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: 'BlogPost',
 props: ['title']
}
</script>
<style scoped>
</style>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 • แก้้ไฟล์ App.vue ในโฟล์เดอร์ src ในส่วนของ script โดย import BlogPost components ที่เพิ่งสร้าง และ export รวมไปกับ components ของ main app ดังด้านล่าง

 

 

<script>
import BlogPost from './components/BlogPost.vue'
import ButtonCounter from './components/ButtonCounter.vue'

export default {
 name: 'app',
 components: {
  BlogPost,
  ButtonCounter
 }
}
</script>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 • จากนั้นเราก็ใส่ HTML tag ของ BlogPost component พร้อมใส่ properties ชื่อ title ดังด้านล่าง


 
 
 
<template>
 <div id="app">
  <blog-post title="My journey with Vue"></blog-post>
  <blog-post title="Blogging with Vue"></blog-post>
  <blog-post title="Why Vue is so fun"></blog-post>
  <button-counter></button-counter>
 </div>
</template>
1
2
3
4
5
6
7
8
 • จากตัวอย่างด้านบน จะเห็นว่าเราต้องเรียกใช้งาน BlogPost component ถึง 3 ครั้งหากเรามีข้อมูลมากกว่านี้ ก็จะต้องเขียน HTML tag ซ้ำ ๆ หลาย ๆ รอบ ซึ่ง Vue.js นั้นสามารถช่วยเราแก้ปัญหานี้ได้โดยการสร้าง data function ใน App.vue (อย่าลืมใส่ "," หลัง components{}) โดยใน data function จะเห็นว่ามี posts ซึ่งเป็น object array โดยแต่ละ object นั้นมี id และ title เป็น properties ซึ่งในที่นี้ posts มี 3 objects ใน array


 
 
 
 
 
 
 
 
 <script>
import BlogPost from './components/BlogPost.vue'
import ButtonCounter from './components/ButtonCounter.vue'

export default {
 name: 'app',
 components: {
  BlogPost,
  ButtonCounter
 },
 data: function() {
  return {
   posts: [
    { id: 1, title: 'My journey with Vue' },
    { id: 2, title: 'Blogging with Vue' },
    { id: 3, title: 'Why Vue is so fun' }
   ]
  }
 }
}
</script>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 • จากนั้นทำการแก้ไข HTML template โดยเปลี่ยนจากการเรียกใช้ BlogPost component 3 ครั้งเป็นการเรียกใช้ครั้งเดียว แต่ใช้ List Rendering feature ผ่าน v-for ซึ่ง v-for จะทำหน้าที่วนลูปจาก array ใน posts ที่ได้จาก data function ซึ่ง v-for จะโยนค่าของ array แต่ละตัวลงในตัวแปล post (post in posts) จากนั้น v-bind จะนำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลไปยัง properties ของ BlogPost component

หมายเหตุ v-for นั้นบังคับให้ต้องมี v-bind:key เพื่อใช้เป็นตัวกำหนด element แต่ละตัวใน array ซึ่งในที่นี้เราไม่ได้นำ key ไปใช้ต่อใน BlogPost component 
 
 
 
 
<template>
 <div id="app">
  <blog-post
   v-for="post in posts"
   v-bind:key="post.id"
   v-bind:title="post.title">
  </blog-post>
  <button-counter></button-counter>
 </div>
</template>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# 3. ทดลองสร้าง Vue components

 • สร้าง Blog websites ที่ประกอบไปด้วย
  • Header
  • Navigation Bar/Menu Bar
  • Blogs List
  • Footer
 • Push งานขึ้นบน GitHub ตาม repository ของแต่ละคน

# วิธีการใช้งาน GitHub

 • ตั้งค่า git โดยใส่ชื่อ ชื่อสกุล และอีเมล์เดียวกับที่ลงทะเบียนไว้กับ GitHub
git config --global user.name "FIRST_NAME LAST_NAME"
git config --global user.email "MY_NAME@example.com"
1
2
 • สร้าง repository บน GitHub ในที่นี้ใช้ชื่อ wkxx-name (เปลี่ยนเลขทุกสัปดาห์ และใส่ชื่อของตัวเอง)

 • ทำการ initial git และ push ไฟล์โปรเจ็คทั้งหมดไปยัง GitHub (อย่าลืมเปลี่ยน wkxx-name เป็นชื่อ repository ของตัวเอง) 
 


git init
git add .
git commit -m "week 05 homework"
git remote add origin https://github.com/is322/wkxx-name.git
git push -u origin master
1
2
3
4
5