กลับหน้าแรกของคอร์ส

# พื้นฐาน HTML และ UI Design

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงหน้าที่ของ HTML ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการควบคุมโครงสร้าง และเนื้อหาของ web application โดยมี CSS ทำหน้าที่ในการจัดและตกแต่งรูปแบบในการแสดงผล UI

# ขั้นตอนการติดตั้งเพิ่มเติม

# ติดตั้ง boostrap ลงใน vue project

 • ติดตั้ง bootstrap ผ่าน yarn
yarn add vue bootstrap-vue bootstrap
1
 • สร้าง folder ชื่อ plugins อยู่ level เดียวกับไฟล์ App.vue

 • สร้างไฟล์ bootstrap-vue.js ใน plugins folder และโดยมี code ด้านล่าง

import Vue from 'vue';

import BootstrapVue from 'bootstrap-vue';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
import 'bootstrap-vue/dist/bootstrap-vue.css';

Vue.use(BootstrapVue);
1
2
3
4
5
6
7
 • แก้ไขไฟล์ main.js โดยเพิ่มบรรทัดที่ 3 และเติม ; ท้ายบรรทัดให้ครบ ดังภาพ


 import Vue from 'vue';
import App from './App.vue';
import './plugins/bootstrap-vue';

Vue.config.productionTip = false;

new Vue({
 render: h => h(App),
}).$mount('#app');
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • ทดสอบว่า boostrap ใช้งานได้ โดยการใส่โค้ดด้านล่างใน ไฟล์ HelloWorld.vue โดยแทรกระหว่าง tag template
<template>
 <div class="container">
  <div class="row">
   <div class="col">
    <h3>Column 1</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
    <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
   </div>
   <div class="col">
    <h3>Column 2</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
    <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
   </div>
   <div class="col">
    <h3>Column 3</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
    <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
   </div>
  </div>
 </div>
</template>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 • ทดสอบโดยเปลี่ยน class จาก container เป็น container-fluid ดังภาพ
<template>
 <div class="container-fluid">
 ...
 </div>
</template>
1
2
3
4
5
 • สามารถอธิบายความแตกต่างได้หรือไม่?

# ทดลอง bootstrap แบบต่างๆ