กลับหน้าแรกของคอร์ส

# Excel - Dashboard

การสร้าง Dashboard

  • แดชบอร์ด คืออะไร...What is Dashboard?
  • การเตรียมการสำหรับแดชบอร์ดโปรเจ็ค...Preparation for a Dashboard Project
  • แนวปฏิบัติ...Best Practices
  • หลักการออกแบบ...Design Principles
  • ตัวอย่าง...Examples

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่นี่

# วิดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง

# เอกสารอ้างอิง

  • [1] Alexander, M., Kusleika, R. and Walkenbach, J. (2019), Excel 2019 Bible, John Wiley & Sons, Indianapolis, IN.
  • [2] Data