กลับหน้าแรกของคอร์ส

# Excel - Data Table

พื้นฐานการจัดการข้อมูลในแบบตาราง (Spreadsheet) ไม่ว่าจะเป็นการ input / edit / delete รวมไปถึงการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การ format รูปแบบข้อมูลตารางตามเงื่อนไข

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียนได้ที่นี่

# การจัดการรูปแบบของข้อมูลใน Excel

รูปแบบข้อมูลหลัก ๆ จะมี

 • ตัวเลข Numberic Value
 • ตัวอักษร Text
 • ฟังก์ชั่น หรือ สูตร Function / Formula
 • ค่าผิดพลาด Error

เราสามารถกำหนดประเภทของข้อมูลในตารางได้ดังภาพ

ประเภทของข้อมูลใน Excel

# การจัดการข้อมูลแบบ Custom Format

นอกจากรูปแบบข้อมูลข้างต้นแล้ว เรายังสามารถกำหนดรูปแบบของเราเอง Custom Format เช่น การใส่ , ขั้นหลักพัน หรือการกำหนดได้ดังภาพ

ประเภทของข้อมูลใน Excel

เลือก Custom ทางขวาจะมีให้เลือก พร้อมแสดงผลของการเลือกในช่อง Sample ด้านบน

 • # แสดงแทนตัวเลขมีหรือไมม่ีก็ได้
 • 0 แสดงแทนตัวเลข
 • _ แสดงแทนช่องว่าง
 • ; คั่นค่าบวกและค่าลบ
 • $ แทนสกุลเงิน
 • นอกจากนี้อาจให้แสดงด้วยสีต่าง ๆ โดยใส่ค่าโค้ดสีก่อนรูปแบบตัวเลข เช่น [Red][Blue] [Green][Yellow][Magenta][Cyan] หรือในเวอร์ชั่นภาษาไทย อาจจะใช้ภาษาไทยได้ เช่น [ชมพูแกมม่วง][น้ำเงินอมเขียว]
 • เราสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ตัวเลข [Red][<500];[Green][>=500]

# การจัดรูปแบบข้อมูลเป็นตาราง

การจัดรูปแบบข้อมูลเป็นตาราง สามารถทำได้โดย เลือกขอบเขตข้อมูลที่เราต้องการ จากนั้นเลือก Format as Table และสามารถกำหนดได้ว่า ตารางของเรานั้นแถวแรกเป็นหัวตารางโดยเลือก My table has headers

ประเภทของข้อมูลใน Excel

เราสามารถจัดการลบข้อมูลที่ซ้ำได้โดยการไปที่ Table หรือ Table Design และเลือก Remove Duplicates

ลบข้อมูลซ้ำ

เรายังสามารถจัดการตารางได้ผ่าน Table หรือ Table Design ดังภาพ โดยมีฟังก์ชั่นอื่น ๆ อีก เช่น เปลี่ยนชื่อตาราง หรือแปลงข้อมูลกลับไปเป็นข้อมูลปกติ Convert to Range

จัดการตาราง

# การจัดรูปแบบ ๆ Highlight

กลับมาที่การปรับรูปแบบข้อมูลในตาราง เราสามารถที่จะปรับแต่งตามเงื่อนไขที่เรากำหนดได้ เช่นการ Highlight โดยมีตัวเลือกดังนี้ (ดูที่ภาพ)

 • GreaterThan...ไฮไลท์เซลที่มีค่ามากกว่าท่ีกำหนด
 • LessThan...ไฮไลท์เซลท่ีมีค่าน้อยกว่าที่กำหนด
 • Between...ไฮไลท์เซลที่มีค่าระหวา่งค่าที่กำหนด
 • EqualTo...ไฮไลท์เซลที่มีค่าเท่ากับค่าที่กำหนด
 • Text that Contains...ไฮไลท์เซลล์ที่มีข้อความที่กำหนด
 • A Date Occurring...ไฮไลท์เซลล์ที่มีวันที่ท่ีกำหนด
 • DuplicateValues...ไฮไลท์ค่าที่ซ้ำกัน

จัดการตาราง

ตัวอย่างเช่น เราเลือกว่าหากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง Travel มีค่ามากกว่า 20,000 ให้แสดงผลเป็นสีแดง จัดการตาราง

จัดการตาราง

# การจัดรูปแบบ ๆ Top/Bottom

เราสามารถ Filter รูปแบบการแสดงผลโดยมีตัวเลือกดังนี้

 • Bottom / Top 10 Items...ไฮไลท์เซลที่มีค่าต่ำสุด/สูงสุด 10 อันดับแรกหรือกำหนดอันดับได้
 • Bottom / Top 10%...ไฮไลท์เซลที่มีคา่เป็น % ต่ำสุด/สูงสุดในรายการ 10 อันดับ เช่น รันเลข 1-12 แล้วเลือก Top 10% จะได้ผล ดังภาพ (10% ของ 12 รายการคือ 0.1*12 = 1.2 รายการ)
 • Below / AboveAverage...ไฮไลท์เซลที่มีค่าต่ำกว่า/สูงกว่าค่าเฉลี่ยในรายการ

จัดการตาราง

# การแทรก Data Bars

การใช้ Data Bars ในการปรับแต่งรูปแบบข้อมูล จะช่วยให้เห็นภาพเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

จัดการตาราง

จัดการตาราง

# การใช้ Colour Scales

นอกจาก Data Bars แล้ว เราอาจจะใช้ Colour Scales เป็นอีกหนึ่งวิธีในการปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลข้อมูล โดยเราอาจเลือก More Rules เพื่อที่จะทำการ customise scales ของสีตามที่เราต้องการเองได้

จัดการตาราง

จัดการตาราง

# การแทรก Icon Sets

Icon Sets เป็นการปรับแต่งการแสดงผลอีกรูปแบบหนึ่ง ที่อาจมองดูว่าเป็นการผสมระหว่าง Data Bars กับ Colour Scales

จัดการตาราง

จัดการตาราง

# การแทรก Custom Formatting Rules

นอกจากการใช้งาน Data Bars Colour Scales และ Icon Sets แล้ว เรายังสามารถสร้างที่จากสร้างเกณฑ์ในการปรับแต่งเองได้ โดยเลือก Conditional Formatting ตามด้วย New Rule...

 • Format all cells based on their values: จัดรูปแบบให้ทุก เซลล์มีค่าตามที่กำหนดไว้
 • Format all only cells that contain: จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ท่ีมีค่าตามที่กาหนดไว้ (มีเฉพาะใน Windows version)
 • Format only top or bottom ranked values: จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ท่ีมีค่าอยู่ในช่วงสูงสุดหรือ ต่ำสุด
 • Format only values that are above or below average: จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มีค่าสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉล่ีย
 • Format only unique or duplicate values: จัด รูปแบบเฉพาะเซลล์ท่ีมีค่าไม่ซ้ำหรือซ้ำกับเซลล์อื่น

จัดการตาราง

# การลบและจัดการ Rules

เราสามารถลบและจัดการ Rules ต่าง ๆ ที่เราสร้างขึ้นโดยเลือก

 • Clear Rules From Selected Cells: ล้างกฎในพื้นที่เซลล์ที่เลือกเท่านั้น
 • Clear Rules From Entire Sheet: ล้างกฎทั้งชีต
 • Clear Rules From This Table: ล้างกฎในตารางที่เลือกเท่านั้น
 • Clear Rules From Pivot Table: ล้างกฎในรายงาน Pivot Table ที่เลือกเท่านั้น

จัดการตาราง

# การจัดตรวจสอบข้อมูลที่ input (Data Validation)

ในการบันทึกข้อมูลลงในตารางนั้น ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ ทำให้อาจเกิดสถานการณ์ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความต้องการ ดังนั้น Excel จึงมี Data Validation ไว้ให้เราทำการกำหนดการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล ดังภาพ

ตรวจสอบข้อมูล

โดย Data Validation แบ่งเงื่อนไข ดังนี้

 • Any value... ใส่ค่าอะไรก็ได้
 • Whole number.. ใส่ได้เฉพาะตัวเลขจำนวนเต็ม
 • Decimal... ใส่เลขที่มีทศนิยม
 • List... ให้เลือกจากลิสต์ที่กำหนด
 • Date... เป็นข้อมูลวันที่
 • Time... เป็นข้อมูลเวลา
 • Text length... กำหนดความยาวของข้อความที่นำเข้า

ตรวจสอบข้อมูล

ตัวอย่างการใช้ Data Validation ที่เป็น List เช่น คำนำหน้าชื่อ เราสามารถสร้างลิสต์ไว้ก่อน (ในสถานการณ์จริงอาจจะเก็บลิสต์ไว้ในชีตอื่น) แล้วจึงกำหนด Data Validation ให้เงื่อนไขเป็น List จากนั้นก็เลือกกำหนดช่วงของข้อมูล E3:E7 โดยเช็คที่ In-cell drop-down จากนั้นก็เราจะได้เซลล์ที่สามารถเลือกค่าจากลิสต์ได้

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดช่วงของข้อมูลในเซลล์ B4 เช่น อายุไม่ต่ำกว่า 18 โดยสามารถปรับค่าได้จากการอ้างอิงไปยังอีกเซลล์ E8 ดังภาพ

ตรวจสอบข้อมูล

เราสามารถกำหนด Error Message ได้เอง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับผู้นำเข้าข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

# วิดีโอสำหรับเรียนย้อนหลัง

# เอกสารอ้างอิง

 • [1] Alexander, M., Kusleika, R. and Walkenbach, J. (2019), Excel 2019 Bible, John Wiley & Sons, Indianapolis, IN.
 • [2] Data