# IS281 Tools for Empowering End Users

# HTML (1)

HTML หรือ Hyper Text Markup Language เป็นภาษาสำหรับใช้ในการสร้างเว็บ โดย HTML ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดโครงสร้างเนื้อหาของเว็บ ซึ่งในการพัฒนาเว็บนั้นยังต้องมีเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มาช่วยเสริมความสามารถของ HTML อีก เช่น CSS สำหรับช่วยในเรื่องของ Appearance/Presentation และ JavaScript สำหรับ Functionality / Interaction / Behaviour รายละเอียดเพิ่มเติม

# HTML (2)

ในการพัฒนาเว็บนั้น มีอยู่ในรูปแบบของการพัฒนาแบบเป็นทีม โดยมีเว็บมาสเตอร์หลาย ๆ คนร่วมพัฒนาร่วมกัน ซึ่ง GitHub Pages นั้น support กับสร้างเว็บในรูปแบบของทีมด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ในบทเรียนนี้จะมีการใช้ CSS Framework เพื่อช่วยในการสร้างเว็บร่วมกับ HTML และ CSS ที่ปรับแต่งเองด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม

# HTML (3)

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

# Excel (1)

การจัดการตาราง (Data Table) รายละเอียดเพิ่มเติม

# Excel (2)

การใช้ฟังก์ชั่น (Functions) รายละเอียดเพิ่มเติม

# Excel (3)

# Excel (4)

# Excel (5)

# Excel (6)

# เอกสารอ้างอิง